Alternatieve financiering / revolverende fondsen

Alternatieve financieringsmogelijkheden bieden perspectief!

Ook overheden kiezen meer en meer om subsidies te vervangen door andersoortige financiering. Er is een stevige groei waarneembaar in vormen als crowdfunding en financiering via investeerders. In het nieuwe financieringslandschap springen de revolverende middelen het meest in het oog. Deze financiering komt in de vorm van een lening, garantie of participatie.

Kent u het sociale en financiële 'ecosysteem'?

Bij de inzet van deze nieuwe financieringsvorm (door de overheid) is de trend dat overheden steeds meer sturen op samenwerking en kennisdeling tussen verschillende organisaties. Samenwerking die moet leiden tot technologische of sociale innovaties. Het idee is dat organisaties ondernemender worden en activiteiten op elkaar afstemmen en elkaar versterken in hun gezamenlijke ‘ecosysteem’. Wanneer u gebruikt wilt maken van deze nieuwe instrumenten dan dient u te bekijken binnen uw organisatie welke onderdelen ondernemend kunnen groeien. Revolverende middelen worden verstrekt op basis van goede plannen . In een ‘business case’ moet u helder maken waarvoor bijvoorbeeld een innovatie voor uw organisatie succesvol is en op welke termijn uw innovatie winstgevend kan zijn. Subpoort kan inschatten welke financiële instrumenten het meest effectief kunnen worden ingezet oftewel financial engineering toepassen.

Revolverende fondsen voor groei; financiering 2.0

Subsidies worden steeds minder vaak ingezet door de overheid. Provincies, gemeenten, regio’s en private partijen zijn daarom op zoek naar alternatieve financiële instrumenten voor regionale ontwikkeling. Meer en meer worden dergelijke instrumenten vanuit een revolverend fonds ingezet. Het idee van een revolverend fonds is dat een overheid tijdelijk middelen beschikbaar stelt. De uitgezette middelen moeten dus weer terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. De middelen die in het revolverende fonds terugvloeien kunnen opnieuw worden ingezet. In het meest ideale geval worden de kosten voor een dergelijk fonds en het risico gedekt door de rente die bedrijven en instellingen betalen over het geleende bedrag.
 
Er zijn een aantal revolverende financiële instrumenten. De meeste bekende zijn de (achtergestelde) leningen, garanties en de aandelenparticipatie. Elk instrument kent zijn eigen kenmerken en juridische voorschriften. Het instrument moet passen binnen uw doelstellingen en moet werkbaar zijn bij de partijen die u wilt financieren. Revolverende fondsen worden door verschillende overheden al ingezet voor innovatiestimulering, duurzame energie, startersondersteuning, duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling.
 
Europese initiatieven op dit gebied, zoals Jessica en Jeremie bestaan al jaren en recent neemt de animo ervoor sterk toe. Ook zet de Europese Investeringsbank steeds meer in op het ondersteunen van revolverende fondsen binnen Nederland. Signalen wijzen erop dat komende jaren deze vorm van financiering nog meer aan belang gaat winnen. Er is dan ook een duidelijke verschuiving zichtbaar van eenmalige impulsen (subsidie) naar een meer strategische investeringsstrategie via revolverende fondsen.
 
Wilt u weten hoe op welke wijze uw organisatie revolverende middelen strategisch kan inzetten, neem dan contact met ons op. Wat ons betreft vormen wij samen met u een team waarbij we kijken hoe revolverende middelen een toegevoegde waarde voor uw organisatie kunnen hebben als het gaat om het stimuleren van innovatie en duurzaamheid in uw stad of regio op de lange termijn. 
 

<----Terug naar diensten