Overheden profiteren mee van EU-Subsidieprogramma's!

Subsidie gemeentenWelke kansen zijn er voor uw gemeente of regio? 

Staan er projecten op stapel die uw gemeente of regio een grote werkgelegenheidsimpuls moeten geven? Of misschien een mooi proefproject dat de duurzaamheid of energie-efficiëntie van uw gemeente of regio sterk verbetert? Wellicht wilt u de innovatiekracht van uw lokale of regionale MKB versterken? Europese subsidieprogramma’s kan overheden kansen bieden om hun beleidsprioriteiten te verwezenlijken.  

Europese subsidies, niet meer weg te denken

Denkt u bij de ontwikkeling van projecten in uw gemeente of regio eens aan Europese co-financiering. Om de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van duurzaamheid en innovatie te realiseren, zijn subsidiebijdragen van andere (Europese) overheden noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het ontwikkelen van hun kennisinfrastructuur of voor het realiseren van een optimaal ondernemersklimaat voor innoverende bedrijven in uw regio. De gemeentelijke of provinciale begroting kan door  het verwerven van Europese financiering effectiever worden ingezet. Bijkomstige voordelen hierbij zijn, dat er meer draagvlak binnen en buiten de ambtelijke organisatie voor is en dat de zichtbaarheid in de regio en vaak zelfs in Europa wordt vergroot. Het komt evenwel nog regelmatig voor dat gemeenten - bewust dan wel onbewust - in strijd handelen met deze Europese wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk dat gemeenten ook Europawise/proof worden.

Europes kennisnetwerken verruimen de mogelijkheden

Ook zijn vele Europese (kennis)netwerken die u helpen bij het vergaren van kennis over een bepaald maatschappelijk vraagstuk en bij het vergroten van de zichtbaarheid van uw gemeente of regio. Door als overheidsorganisatie in Europese netwerken te participeren, wordt uw organisatie internationaal op de kaart gezet. Het kan het beleid verbeteren door van andere overheden over de grens te leren en het kan een goede basis zijn voor samenwerking in Europese projecten.
 
Er zijn veel verschillende Europese netwerken. Voor grote gemeenten en voor kleine, op een specifiek beleidsonderwerp of juist heel breed. Netwerken informeren de leden vaak ook over subsidiekansen en kunnen effectief zijn in het vinden van partners bij het aanvragen van Europese subsidies. De volgende Europese programma’s zijn voor u interessant:
 

EFRO Europees Fonds voor regionale ontwikkeling                             Europees sociaal fonds ESF

 

Interreg European Regional Develepment Fund   horizon2020 Europees onderzoek en innovatie