Innovatie en kennisontwikkeling

Succesvol innoveren: ‘van kennis naar kassa'

Innovatie fungeert als de drijvende kracht van economische en maatschappelijke groei. De EU daagt het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheden uit om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. De focus ligt op kennisvalorisatie-projecten: het vertalen van excellente wetenschap in producten en diensten. 'Van kennis naar kassa' is het motto. 

Valorisatie is delen en profiteren

Welke innovaties  komen o.a. in aanmerking voor Europese financiering?  

Subpoort bulletpoint-Samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen met als doel het bevorderen van valorisatie;
Subpoort bulletpoint-Toepassen van nieuwe kennis bij een eindgebruiker (bijvoorbeeld via proeftuinen / living labs, fieldlabs, demonstratiecentra en via het uitvoeren van grootschalige testen);
Subpoort bulletpoint-Ontwikkeling van nieuwe 'proof-of-concept' technologie waarbij een kennisinstelling of een onderzoeker een demonstratiemodel wil uittesten of de technologie direct door het bedrijfsleven in gebruik genomen kan worden.
 

Wij kennen de innovatieprocessen heel goed en daardoor zijn wij in staat om Europese innovatiesubsidies te koppelen aan uw innovaties. Europese subsidies kunnen een versnelling te weeg brengen in uw innovatietrajecten. Wij willen samen met u zorgen dat u komt tot succesvolle innovatie. 


Europese aansluitende programma's zijn o.a.:

Horizon 2020

  CosmeEuropees Fonds voor Regionale ontwikkeling